Onze Missie en Visie

Ontwikkeling

Stichting KBA Nw West is een echte Amsterdamse leer – en leefgemeenschap waarin de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Een (kleurrijke) gemeenschap waarin iedereen, ongeacht achtergrond, zich gehoord en gezien voelt: de kinderen, de ouders én de medewerkers. Een gemeenschap waar ruimte is voor iedere school om vanuit keuzevrijheid, zingeving en creativiteit zich te verbinden met de eigen buurt en invulling te geven aan optimaal onderwijs. 

Om een brede ontwikkelomgeving voor kinderen te kunnen bieden is het van belang dat onze scholen kunnen samenwerken met maatschappelijke partners binnen de sociale domeinen (armoede, jeugd, zorg, sport en wijken).  Wij willen dan ook dat onze scholen een nadrukkelijke (actieve) buurtfunctie hebben. Zo geven wij vorm aan onze visie en streven we ernaar om niet alleen aandacht te hebben voor de leeftijdsgroep die de basisschool bezoek maar willen we ook actief op zoek gaan naar partners in de voorschoolse- en naschoolse educatie. In onze optiek kan dat bijdragen aan de kansengelijkheid van onze Amsterdamse leerlingen en sluiten we nadrukkelijk aan bij de visie van de gemeente Amsterdam[1].

Pedagogische visie

Een kind ontwikkelt zich goed wanneer het zich geaccepteerd voelt in een ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin een kind de basisbehoeften autonomie, competentie en relatie ervaart. Het kind weet dan vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid te handelen en om te gaan met zijn (grootstedelijke) omgeving.

Voor een doorgaande ontwikkelingslijn hierin is samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen (kind, ouders, medewerkers en omgeving) essentieel.

De pedagogische relatie tussen kind en volwassene speelt een belangrijke rol in het creëren van een ontwikkelingsgerichte omgeving. Om deze pedagogische relatie vorm te kunnen geven hanteren we de volgende vier punten:

  • De leerkracht is zich bewust van zijn/haar rol in relatie tot het kind en ouder/verzorger en kan hierop reflecteren;
  • het kind wordt serieus genomen in al zijn mogelijkheden én beperkingen;
  • de leerkracht stelt grenzen door structuur in activiteit en ruimte te bieden en omgangsregels te bespreken en te onderhouden. Het kind, de ouders en de leerkracht gaan hier respectvol mee om en spreken elkaar hierop aan;
  • de leerkracht begeleidt en stimuleert de sociale interacties en samenwerking, die het kind met andere kinderen aangaat.

Missie

Persoonlijke groei stimuleren in de sociale context van Amsterdam, zodat ieder kind boven zichzelf uitstijgt.

De hierboven geformuleerde filosofie heeft ons geïnspireerd en sluit aan  bij de visie van Stichting KBA Nw West. Het  geeft scholen ook de ruimte om vanuit onze pedagogische visie bij te dragen aan de ontwikkeling van de Amsterdamse kinderen die aan ons zijn toevertrouwd

 

Delen: