Beleidsplan

Bestuurlijke speerpunten
 
Binnen Stichting KBA Nw West hebben we de volgende vijf bestuurlijke speerpunten vastgesteld die de komende jaren centraal staan. Dit zijn:
 

 • Onderwijs- en onderwijskwaliteit
 • Strategisch HRM
 • Financieel- en bedrijfsmatig gezonde organisatie
 • Toekomstbestendige organisatie
 • Gewenste professionele cultuur

 
De keuze voor deze speerpunten is tot stand gekomen op basis van een uitvoerige analyse van de staat van de stichting én indringende gesprekken met het managementteam, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de raad van toezicht en een aantal andere stakeholders. Uit de analyse en de gesprekken bleek dat door op deze speerpunten in samenhang in te zetten, de stappen gezet kunnen worden die nodig zijn om ons Amsterdamse onderwijsaanbod voortdurend te ontwikkelen en verbeteren, en voor de toekomst te behouden. 
Onderstaande figuur geeft weer hoe onze visie, missie, kernwaarden en speerpunten samen met elkaar de basis en kaders vormen voor de komende jaren.
De speerpunten zijn nauw met elkaar verbonden:

 • Een gedeelde professionele cultuur zien wij als randvoorwaarde om de ambities te realiseren: een gedeeld beeld van de wijze waarop we met elkaar omgaan, hoe we met elkaar werken en vormgeven aan ons professioneel handelen, onze taken en verantwoordelijkheden, vormen onze fundering. Vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid gelden daarbij als uitgangspunt. Vanuit ons gedeelde beeld van professioneel handelen geven we als stichting en scholen samen vorm aan onderwijs en onderwijskwaliteit, strategisch HRM, een financieel en bedrijfsmatig gezonde organisatie én een toekomstbestendige organisatie;
 • het aanbieden van onderwijs en onderwijskwaliteit is waar we het voor doen: hier ligt onze prioriteit.
 • Om dit te realiseren hebben we de juiste mensen nodig, die zich kunnen vinden in onze pedagogische visie, in onze missie en doelstellingen, en die passen bij de professionele cultuur. Dit is het uitgangspunt van ons strategisch HRM;
 • een financieel en bedrijfsmatig gezonde organisatie is een randvoorwaarde voor het kunnen aanbieden van onderwijs. Wij zetten hier mede op in door te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs en personeel;
 • een toekomstbestendige organisatie tenslotte betreft het voortbestaan van onze stichting en scholen: onze omgeving verandert en de gemeente Amsterdam wil robuuste scholen. Vanuit een focus op de stichting als een organisatie die goed onderwijs aanbiedt, investeert in onderwijskwaliteit en uitstekend personeel, en die financieel en bedrijfsmatig gezond is, onderzoeken we hoe we het voortbestaan van onze stichting en ons onderwijsaanbod kunnen bestendigen voor de toekomst.
 • Klik hier om het Stratagisch Meerjarenplan te openen. 

                         

Delen: